Regulamin

 

REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE SKLEPU WWW

 

 1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie ze sklepu www.team.sklep.pl Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, naszymi Zasadami stosowania plików cookies i Polityką prywatności (zwanych dalej łącznie „Zasadami ochrony danych”) przed rozpoczęciem korzystania z naszego portalu. Jako Konsument, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia. Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień. Bardzo ważne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Zasadami ochrony danych za każdym razem, gdy składane jest zamówienie. W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Zasad ochrony danych, Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie. Umowa kupna produktów za pośrednictwem www.team.sklep.pl zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem oraz odpowiednio TEAM Marek Pasierbski Sp z o.o. Umowa taka będzie dalej zwana „Umową”.

 1. INFORMACJE O NAS Sprzedaż towarów na www.team.sklep.pl realizuje dla wszystkich produktów TEAM Marek Pasierbski Sp z o.o.
 2. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO ODWIEDZINACH NA WWW.

Informacje oraz dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają przetwarzaniu zgodnie z Zasadami ochrony danych.

 1. Podczas korzystania z portalu i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem, Użytkownik zobowiązuje się do:
 • Używania portalu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień;
 • Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), postaramy się, w możliwym zakresie, skontaktować z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń - mamy prawo anulować zamówienie i powiadomić Użytkownika o zaistniałej sytuacji.
 • Podania nam swego adresu e-mail i adresu do korespondencji oraz (lub) innych danych kontaktowych. Jeżeli Użytkownik nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia. Składając zamówienie na tym portalu, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów).
 1. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Artykuły oferowane na tym portalu mogą zostać dostarczone wyłącznie na terytorium Polski. Jeśli Użytkownik chce zamówić produkty z innego kraju UE poza Polską za pośrednictwem strony www.team.sklep.pl, jest to oczywiście możliwe; zamówione produkty mogą być jednak dostarczone tylko uprzednim kontakcie oraz akceptacji pracownika i kupującego o innych metodach i kosztach dostawy .

 1. JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

Aby złożyć zamówienie, Użytkownik musi przejść całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do płatności (jako zarejestrowany Użytkownik lub wybierając zakup jako gość) i kliknąć przycisk „Koniec zamówienia”. Jeżeli, po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie zadzwonić do nas na numer: 71 315 31 15. Następnie Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający otrzymanie przez Team Marek Pasierbski Sp z o.o. zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). Wiadomość e-mail z Potwierdzeniem zamówienia nie oznacza naszej akceptacji zamówienia; oznacza ona po prostu potwierdzenie, że otrzymaliśmy zamówienie Użytkownika. Kiedy już przetworzymy zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Użytkownikowi wiadomość e-mail, która będzie zawierać informację, że zaakceptowaliśmy zamówienie i która będzie zawierać dane przesyłki ("Potwierdzenie wysyłki"). Akceptacja zamówienia jest naszą decyzją. Ponieważ chcemy upewnić się, że wybrany przez Użytkownika produkt jest dostępny, nie będziemy akceptować zamówienia do momentu, aż przygotujemy produkt do wysyłki. W większości przypadków będzie to w ciągu dwudziestu czterech godzin w odniesieniu do produktów, które znajdują się w naszym magazynie. Jeżeli w momencie przygotowywania zamówienia w magazynie okaże się, że wybrany przez Użytkownika produkt jest już niedostępny, poinformujemy go o konieczności usunięcia tej pozycji z zamówienia. W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Użytkownikiem Umowy. Wraz z Potwierdzeniem wysyłki Użytkownik otrzyma treść niniejszego Regulaminu, który stanowi wzór Umowy. Można zachować Regulamin w pamięci komputera lub innych urządzeń osobistych i odtwarzać go w zależności od potrzeb. Można również pobrać plik niezależnie w formacie PDF z naszej strony internetowej: https://team.sklep.pl. Zamówienie Użytkownika jest również rejestrowane i przechowywane przez nasz system. Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę dokonaną za pośrednictwem naszego portalu są przechowywane przez okres 5 lat.

 1. DOSTAWA

Dostarczymy produkt(y) zgodnie z Potwierdzeniem wysyłki i we wskazanym w nim terminie lub, jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy. Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy. Nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Użytkownika w soboty, niedziele i święta. Dostawa wirtualnej karty podarunkowej zostanie uznana za zrealizowaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z karty podarunkowej, a w każdym razie z chwilą wysłania jej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

 1. NIEMOŻNOŚĆ REALIZACJI DOSTAWY

 Jeżeli Użytkownik jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, udzielimy Użytkownikowi dodatkowego terminu na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

    8a   PRZEJŚCIE RYZYKA I POSIADANIA PRODUKTÓW

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Użytkownik. Użytkownik w pełni obejmie produkty w posiadanie z chwilą ich dostawy.

 1. CENA I PŁATNOŚĆ

Ceny podane na portalu zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają jednak opłaty za przesyłkę, którą dodajemy na koniec do ceny, którą ma zapłacić Użytkownik. Użytkownik wyraźnie upoważnia nas do wystawiania faktur w formie elektronicznej. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych. Po wybraniu wszystkich produktów przez Użytkownika, zostają one dodane do koszyka, po czym należy wybrać sposób dostawy i przejść do opcji płatności. W tym celu należy wykonać kolejno wszystkie czynności uwzględnione w procedurze zakupu, podając lub sprawdzając informacje wymagane na każdym etapie. Ponadto, w trakcie procedury zakupu, ale przed dokonaniem płatności (kliknięcie na przycisk „Koniec zamówienia”), Użytkownik może zmienić szczegóły zamówienia. Dodatkowo zarejestrowani Użytkownicy znajdą historię wszystkich swoich zamówień w zakładce „Moje konto” na www.team.sklep.pl, natomiast dla pozostałych Użytkowników (niezarejestrowanych) informacje na temat szczegółów danego zamówienia są dostępne poprzez link wysłany w Potwierdzeniu zamówienia. Użytkownik może zrealizować płatność kartami: Visa, Mastercard, z konta PayPal lub Przelewy 24.Kartami podarunkowymi lub voucherami nie można płacić za zakupy online. Karty kredytowe podlegają weryfikacji i wymagają autoryzacji przez wystawcę karty; w przypadku, gdy wystawca karty nie potwierdzi realizacji płatności, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy i nie będziemy mogli zawrzeć Umowy z Użytkownikiem.

 1. ZAKUP TOWARÓW JAKO GOŚĆ

 Na naszym portalu zakupu towarów mogą też dokonać goście, czyli niezarejestrowani Użytkownicy. Przy tego rodzaju zakupach prosimy Użytkownika o podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po zakończeniu zakupów zaproponujemy Użytkownikowi możliwość rejestracji na portalu lub pozostanie niezarejestrowanym Użytkownikiem. W celu zarządzania danym zamówieniem, niezarejestrowany Użytkownik może uzyskać do niego dostęp poprzez link wysłany w Potwierdzeniu zamówienia.

 1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, wszystkie zakupy dokonane za pośrednictwem portalu zawierają podatek od towarów i usług.

 1. POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW

Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić nas telefonicznie pod numerem 71 315 31 15, e-mailem pod adresem: sklep@team.sklep.pl lub pisemnie. Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:

 1. Produktów personalizowanych/dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, produktów nieprefabrykowanych, produktów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub produktów służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
 2. Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 iii. Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od Umowy w przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta to zwrot wszystkich otrzymanych wpłat, w tym koszty przesyłki, używając tego samego sposobu płatności, który kupujący wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta. W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy i wyboru jednego z oferowanych przez nas sposobów zwrotu, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Jeżeli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać produkt(y) samodzielnie (nie dokonał wyboru jednego z oferowanych przez nas bezpłatnych sposobów zwrotu, określonych poniżej), możemy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania, zależnie od tego, który termin jest zachowany, lub jeżeli Konsument odeśle produkty przed upływem 14 dni. Konsument odpowiada jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania. Po odstąpieniu od Umowy produkty można bezpłatnie zwracać w następujący sposób:

 • Zwroty w siedzibie stacjonarnej,
 • Zwroty za pośrednictwem kuriera: W przypadku zwrotu produktu(ów) za pośrednictwem umówionego przez nas kuriera, należy się skontaktować się z nami, korzystając z formularza internetowego lub telefonicznie pod numerem 71 315 31 15, aby umówić się na odbiór produktu z domu Konsumenta. Zalecamy zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni zwracany produkt przed zniszczeniem.

Konsument może skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub zwrócić produkt bezpośrednio na adres oznaczony we wzorze formularza odstąpienia od Umowy. Konsument będzie ponosił bezpośrednie koszty takiego zwrotu produktów. Proszę pamiętać, że przy wyborze wysyłki za pobraniem jako metody zwrotu produktów, mamy prawo obciążyć Konsumenta wszelkimi kosztami, jakie w związku z tym poniesiemy. W przypadku zamówień płatnych w kasie salonu stacjonarnego, we wszystkich przypadkach zwroty muszą być dokonywane salonie. Aby dokonać zwrotu środków dla Użytkownika, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt, tj. płatność gotówką lub kartą – w kasie sklepu stacjonarnego, będziemy musieli zwrócić Użytkownikowi odpowiednio: gotówkę osobiście lub będzie potrzebna karta użyta do zapłaty za zamówienie w kasie. Prawo odstąpienia od Umowy ma zastosowanie tylko do produktów, które są zwracane w tym samym nienaruszonym stanie. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktów wysłanych lub przekazywanych po terminie na zwrot lub produktów, które nie są w takim samym stanie, w którym zostały otrzymane. Nie dokonamy zwrotu pieniędzy, jeśli produkt nie spełnia powyższych wymagań

    12a. Zwroty wadliwych produktów (Rękojmia za wady produktu)

Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z zmianami). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady. Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów). Nie jest konieczne przedstawianie paragonu. W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (jeśli jest dostępna) albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni. Można też złożyć reklamację z tytułu gwarancji (np. na zegarki), jeżeli taka gwarancja została udzielona. Konsument ma 3 opcje na złożenie reklamacji: - Pójście do salonu stacjonarnego i złożenie reklamacji – przynosząc ze sobą wadliwy produkt, - Poprzez kuriera, który odbierze paczkę z domu, - Zapłacona kwota, w razie uszkodzenia lub wady produktu, o ile ta rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości, łącznie z kosztami dostawy wysłania produktu i kosztem wysyłki tego produktu do nas wymienionymi metodami powyżej. Zwrotu dokonamy używając tego samego sposobu płatności, który Konsument wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu środków i o ile jest to możliwe technicznie, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

Jednocześnie informujemy, że w żadnych przypadkach ,nie jesteśmy zobowiązani do zapłaty kosztów wysyłki do miejsc przeznaczenia innych niż pierwotny adres dostawy, ani kosztów zwrotu z miejsc docelowych poza Polską.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Produkt jest wadliwy, jeżeli:
 • nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem,
 • nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego, w szczególności poprzez przedstawienie kupującemu próbki lub modelu,
 • nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez sprzedawcę kupującemu w momencie zawarcia Umowy, a sprzedawca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia, oraz
 • został wydany kupującemu niekompletny.
 1. WIRUSY, PIRACTWO I INNEGO RODZAJU ATAKI KOMPUTEROWE

Korzystanie z tego portalu w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu jest zabronione. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do portalu jak i serwerów, baz danych, oraz komputerów będących częścią tego portalu są zakazane. Użytkownik zobowiązuje się do nieprowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy portalu a w szczególności przeprowadzania prób lub ataków typu odmowa usługi (DOS) lub rozproszona odmowa usługi (DDOS).

 1. POWIADOMIENIA

Przy zgłoszeniach wysyłanych do nas przez Użytkownika zaleca się przede wszystkim korzystać z naszego formularza kontaktowego lub e-maila.

 1. CZĘŚCIOWE UNIEWAŻNIENIE

W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów Umowy za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej albo prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe warunki pozostaną w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.

   17.NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINIU

Użytkownik musi się stosować do Zasad ochrony danych i Regulaminu obowiązujących w czasie, gdy korzysta z tego portalu internetowego lub składa zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub decyzji organów administracji publicznej albo samorządowej, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianych Zasadach ochrony danych, Regulaminie czy oświadczeniu w sprawie prywatności. Jednakże, zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.

  18.WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

Wszelkie spory wynikające z korzystania z www lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają niewyłącznej właściwości sądów polskich

  19.UWAGI I SUGESTIE

Wszelkie uwagi i sugestie Użytkowników są zawsze mile widziane. W celu przesłania uwag i sugestii zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone, może skierować swoją skargę do nas za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@team.sklep.pl w celu poszukiwania pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl